خرید(اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391)

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان .اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391. وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید./اکسل کلیه داده های حسابهاي ملي ایران,داده داده درآمد و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي,داده درآمد و توليد ناخالص ملي,داده هزينه ناخالص ملي,داده هزينه ناخالص ملي,دانلود اکسل کلیه داده های حسابهاي ملي ایران,اکسل کلیه داده های حسابهاي ملي کشور/اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391|34049614|iqd40217142|

دانلود اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391،
در قالب xls، شامل داده های مربوط به:
درآمد و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليت هاي اقتصادي- به قيمت هاي جاري
درآمد و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليت هاي اقتصادي- به قيمت هاي ثابت سال 1383
هزينه ناخالص ملي- به قيمت هاي جاري
هزينه ناخالص ملي- به قيمت هاي ثابت سال 1383
رشد درآمد و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليت هاي اقتصادي - به قيمت هاي جاري
رشد درآمد و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليت هاي اقتصادي - به قيمت هاي ثابت سال 1383
رشد هزينه ناخالص ملي- به قيمت هاي جاري
رشد هزينه ناخالص ملي- به قيمت هاي ثابت سال 1383
سهم فعاليت های اقتصادی در توليد ناخالص داخلی به قيمت های جاری
سهم اقلام هزينه در هزينه ناخالص داخلي به قيمت های جاری
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده گروه نفت به قيمتهاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده معدن به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده صنعت به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده برق، گاز و آب به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده ساختمان به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده بازرگاني، رستوران و هتلداري به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده بخش حمل و نقل به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده زير بخش حمل و نقل زميني به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات موسسات مالي و پولي به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات مستغلات، خدمات حرفه اي و تخصصي به قيمتهاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات عمومي به قيمتهاي جاري
ارزش افزوده خدمات عمومي به تفكيك وظايف به قيمتهاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي به قيمتهاي جاري
ارزش ستانده فعاليتهاي اقتصادي به قيمتهاي جاري
ارزش داده فعاليتهاي اقتصادي به قيمتهاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده گروه نفت به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده معدن به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده صنعت به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده برق، گاز و آب به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده ساختمان به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده بازرگاني، رستوران و هتلداري به قيمت هاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده بخش حمل و نقل به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده زير بخش حمل و نقل زميني به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات موسسات مالي و پولي به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات مستغلات، خدمات حرفه اي و تخصصي به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات عمومي به قيمت هاي ثابت سال1383
ارزش افزوده خدمات عمومي به تفكيك وظايف به قيمت هاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي به قيمت هاي ثابت سال 1383
درآمد ملي و درآمد سرانه به قيمتهاي جاري و ثابت سال 1383
شاخص ضمني اجزاي درآمد (توليد) ملي
هزينه هاي مصرف نهايي بخش خصوصي به قيمتهاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق روستايي كشور بر حسب گروه هاي مختلف هزينه به قيمت هاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق شهري كشور بر حسب گروه هاي مختلف هزينه به قيمت هاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي كشور بر حسب گروههاي مختلف هزينه به قيمت هاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق شهري بر حسب نوع كالاها و خدمات به قيمت هاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق روستايي بر حسب نوع كالاها و خدمات به قيمت هاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي كشور بر حسب نوع كالاها و خدمات به قيمتهاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي برحسب دستگاه ها به قيمت هاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي بر حسب وظايف به قيمت هاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي به تفكيك بر حسب دستگاه ها به قيمت هاي جاري
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و ساختمان بر حسب بخش هاي خصوصي و دولتي به قيمتهاي جاري
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و لوازم كسب و كار بر حسب بخش هاي اقتصادي به قيمت هاي جاري
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان بر حسب بخشهاي اقتصادي به قيمت هاي جاري
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بر حسب بخشهاي اقتصادي به قيمت هاي جاري
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و لوازم كسب و كار از محل توليدات داخلي به قيمت هاي جاري
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و لوازم كسب و كار از محل واردات به قيمتهاي جاري
شكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان بخش خصوصي بر حسب مناطق شهري و روستايي به قيمت هاي جاري
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بر حسب فعاليت هاي اقتصادي به قيمت هاي جاري
صادرات و واردات كالاها و خدمات به قيمت هاي جاري
خالص درآمد عوامل توليد از خارج به قيمت هاي جاري
پس اندار ملی به قيمتهای جاری
عرضه و تقاضاي كل به قيمت هاي جاري
حساب توليد به قيمت هاي جاري
حساب مصرف به قيمت های جاری
حساب سرمايه به قيمت های جاری
حساب دنياي خارج به قيمت هاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي بخش خصوصي به قيمتهاي ثابت سال 1383
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق روستايي كشور بر حسب گروه هاي مختلف هزينه به قيمت هاي ثابت سال 1383
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق شهري كشور بر حسب گروههاي مختلف هزينه به قيمت هاي ثابت سال 1383
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي كشور بر حسب گروه هاي مختلف هزينه به قيمتهاي ثابت سال 1383
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق شهري بر حسب نوع كالاها و خدمات به قيمتهاي ثابت سال 1383
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق روستايي بر حسب نوع كالاها و خدمات به قيمتهاي ثابت سال 1383
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي كشور بر حسب نوع كالاها و خدمات به قيمت هاي ثابت سال 1383
هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي برحسب دستگاه ها به قيمت هاي ثابت سال 1383
هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي بر حسب وظايف به قيمت هاي ثابت سال 1383
هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي به تفكيك بر حسب دستگاه ها به قيمتهاي ثابت سال 1383
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و ساختمان بر حسب بخش هاي خصوصي و دولتي به قيمت هاي ثابت سال 1383
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و لوازم كسب و كار بر حسب بخش هاي اقتصادي به قيمت هاي ثابت سال 1383
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان بر حسب بخش هاي اقتصادي به قيمت هاي ثابت سال 1383
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بر حسب بخشهاي اقتصادي به قيمت هاي ثابت سال 1383
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و لوازم كسب و كار از محل توليدات داخلي به قيمت هاي ثابت سال 1383
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و لوازم كسب و كار از محل واردات به قيمت هاي ثابت سال 1383
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان بخش خصوصي بر حسب مناطق شهري و روستايي به قيمت هاي ثابت سال 1383
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بر حسب فعاليت هاي اقتصادي به قيمت هاي ثابت سال 1383
صادرات و واردات كالاها و خدمات به قيمت هاي ثابت سال 1383
نتيجه رابطه مبادله بازرگاني
خالص درآمد عوامل توليد از خارج به قيمت هاي ثابت سال 1383
پس اندار ملی به قيمتهای ثابت 1383
شاخص ضمني اجزاء هزينه ناخالص داخلي


توضیحات:
مجموعه حساب های ملی سالانه حاوی اطلاعات و ارقام بخش واقعی اقتصاد ايران برای سالهای 1338 تا 1391 است که بصورت سريهای زمانی جداگانه به قيمتهاي جاري و به قيمتهاي ثابت سال 1383 ارائه می‌گردد. جداول حسابهای ملی سالانه شامل جداول توليد ملی و هزينه ملی است. جداول توليد ملی، ارقام توليد و درآمد ملی و اجزاء آن را بر حسب فعاليت های اقتصادی در بر می‌گيرد. اين جداول ارزش ستانده، هزينه واسطه و ارزش‌ افزوده فعاليت های مختلف اقتصادی را به قيمتهای جاری و ثابت شامل می‌شود. فعاليت های اقتصادی قابل دسترس در وب سايت عبارتند از: کشاورزی، معدن، نفت، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتلداری، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، خدمات موسسات مالی و پولی، واحدهای مسکونی، خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی، خدمات عمومی، خدمات اجتماعی شخصی و خانگی. جداول هزينه ملی شامل اقلام عمده هزينه‌های مصرف نهايی خصوصی، هزينه‌ های مصرف نهايی دولت، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، خالص صادرات کالاها و خدمات و تغيير در موجودی انبار می‌گردد. علاوه بر اين، هر يک از اجزاء تشکيل دهنده هزينه ناخالص ملی، خود بر حسب عوامل ديگری تفکيک شده‌ اند. به عنوان نمونه، هزينه‌های مصرف نهايی خصوصی بر حسب گروه‌های مختلف هزينه، نوع کالاها و خدمات مصرفی و يا خانوارهای مناطق روستايی و شهری بطور جداگانه ارائه شده‌اند. بخش ديگری از حساب های ملی سالانه، اختصاص به جداول عرضه و تقاضای کل، حساب توليد، حساب مصرف، پس انداز ملی و حساب دنيای خارج، دارد.


مطالب دیگر:
📖دانلود تحقیق در موردسلامت جسمانی و پیشگیری از آسیب های احتمالی📖دانلود تحقیق در موردسلامت دهان وجامعه📖دانلود تحقیق در موردسلسله مباحث رابطه انسان، محیط، و توسعه📖دانلود تحقیق در موردسمینار ISOIEC 170252005📖دانلود تحقیق در موردسمینار روش های طراحی مهندسی📖دانلود تحقیق در موردسمینار روش پژوهش و رساله نویسی📖دانلود تحقیق در موردسمینارجامع بررسی نانو تکنولوژی در طب و نانو ایملشن ها📖دانلود تحقیق در موردسنجش ازدور📖دانلود تحقیق در موردسنجش بینایی در طب کار📖دانلود تحقیق در موردسندروم حاد کرونری📖دانلود تحقیق در موردسواد حرکتی📖دانلود تحقیق در موردسوانح وحوادث📖دانلود تحقیق در موردسيستم ابررايانه خوشه‌اي انقلابي در ساخت سيستمهاي ابر رايانه‌اي📖دانلود تحقیق در موردسيستم ابررايانه خوشه‌اي📖دانلود تحقیق در موردسيستم باي پاس LP وHP📖دانلود تحقیق در موردسيستم مديريت توليد MRP II📖دانلود تحقیق در موردسيستم هاي اطلاعات مديريت ( مدیریت بازرگانی ) 277 اسلاید📖دانلود تحقیق در موردسیر آراء تربیتی در غرب📖دانلود تحقیق در موردسیستم ساختمانی ترونکو📖دانلود تحقیق در موردسیستم عامل📖دانلود تحقیق در موردسیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی📖دانلود تحقیق در موردسیستم های اندازه گیری دقیق📖دانلود تحقیق در موردسیستم های ساختمانی پیشرفته (2)📖دانلود تحقیق در موردسیستمهای فازی📖دانلود تحقیق در موردسینما - صهیونیسم - رسانه