خرید(بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری سازمان آموزش و پرورش)

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان .بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری سازمان آموزش و پرورش. وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید./پایان نامه بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری سازمان آموزش و پرورش,پروژه بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری سازمان آموزش و پرورش,تحقیق بررسی نقش دوره های آموزش ضمن/بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری سازمان آموزش و پرورش|32011654|iqd40217142|
تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 146صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

این تحقیق در جهت بررسی نقش آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه (دوره دوم ) آموزش و پرورش منطقه هجده شهر تهرا ن در رابطه با افزایش دانش ، مهارت ، کارایی شغلی و همچنین رفتار سازمانی آنها صورت گرفته است.جامعه آماری این تحقیق شامل دبیران شرکت کننده در دوره های آموزشی منطقه هجده می باشند که تعداد آنها230 نفر بوده و از روش نمونه گیری تصادفی 175 نفر با استفاده از فرمول حجم جامعه محدودانتخاب گردیده است.روش پژوهش توصیفی و پیمایشی می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه که روایی محتوا با بهره گیری از صاحبنظران فن، متخصصین در جامعه مورد بررسی ، اساتید به تائید رسیده است. و پایایی پرسشنامه ازروش آلفای کرونباخ بدست آمد. و با استفاده از نرم افزار spss وبا استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن متغیر های تحقیق بررسی شد. و با استفاده از آزمون دوجمله ای فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.و با استفاده از آزمون فرید من و ملاک آنتروپی مؤلفه های عملکرد (متغیر وابسته ) رتبه بندی گردید.و نتایج حاصل در مورد این تحقیق به شرح ذیل می باشد.
1- آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران سازمان تأثیر دارد.
2- آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران سازمان تأثیر دارد.
3- آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران سازمان تأثیر دارد.
4- آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران سازمان تأثیر دارد.
5- آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران سازمان تأثیر دارد.
و در آزمون فرید من و ملاک آنتروپی این نتیجه بدست آمد که دانش شغلی در الویت اول قرار دارد، کارایی در الویت دوم ، مهارت در الویت آخر قرار دارد.

مقدمه

سازمان های رسمی به منزله تدابیرووسایلی هستند که برای رفع نیازهای اساسی حاصل به وجود می آیند و با سیر تحولات اجتماعی ، روز به روز گسترده تر و پیچیده تر می شوند. آنها هدف های گوناگون و متفاوتی دارند و برای رسیدن به اهداف خود ، طبق برنامه فعالیت می کنند و فعالیت آنها مستلزم استفاده از منابع انسانی است. پس دارایی های انسانی مهم ترین ثروت یک سازمان محسوب می شوند، در صورتی که به اندازه کافی آموزش دیده باشند و توانایی هایشان به طور مؤثری افزایش یافته باشد.( بکر و اخوان ، 2008، ص 110 ) اما موفقیت کار هر سازمانی بستگی زیاد به عوامل تشکیل دهنده آن دارد. در تعریف سازمان گفته اند سازمان ترکیبی است از افراد معینی که دارای وظایف مشخص هستند و این وظایف بستگی به عمل، حرفه و نوع تخصص و مهارت آنها دارد. که برای رسیدن به هدف مشترک لازم است. و در میان اجزای هر سازمان که عبارتند از : 1- افراد 2- سازمان رسمی 3- سازمان غیر رسمی 4- نقش ها و موقعیت ها 5- عوامل فیزیکی افراد را بایداز اساسی ترین عوامل و در واقع باید روح سازمان دانست که دارای تمایلات، احساست، شخصیت، انگیزه ها و صفات و ویژگی های متفاوت می باشد.در واقع انسان مهم ترین سرمایه سازمان است. چنانچه عامل انسان را از سازمان حذف کنیم آنچه باقی می ماند یعنی عوامل و امکاناتی چون ساختمان ها ، ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار و..... که به خودی خود قابل استفاده نبوده وارزش نخواهد داشت و این انسان است که به آنها روح دمیده و از آنها جهت ارتقاء در بهبود عملکرد و تکامل زندگی خود بهره می برد. انسان بزرگترین و با ارزش ترین دارائی سازمان است که هرگز در ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منعکس نمی شود. در حالی که سودآوری با انسان است و انسان ها پشتوانه موفقیت یک سازمان هستند. ( کاظمی ، 1370 ، ص 82 ) هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند.اگرتوانائی های کارکنان موجود پاسخگوی این نیاز باشد. آموزش چندان ضرورتی ندارد. اما اگر چنین نباشد لازم است سطح مهارت توانایی و انطباق پذیری آنان افزایش یابد. ( شیمون ال دولان ، 1375 ، ص 246 ) از میان انواع آموزش ها ، آموزش ضمن خدمت یکی از مناسب ترین و سهل الوصول ترین وسایلی است که می توان برای بهبود و تجهیز نیروی انسانی به دانش و مهارت های لازم توسعه بکار گرفت.کارکنان از طریق آموزش ضمن خدمت ، مهارت ها و توانایی ها ، دانش ها و نگرش هایی کسب می کنند که به آنها در انجام اثر بخش شغلشان ، چه در زمان حال و چه در زمان آینده کمک می کند. آموزش همچنین سبب بر انگیختن و رضایت شغلی افرادو درنتیجه بهره وری آنان و سازمان می گردد. و با ایجاد زمینه های شناخت بهتر از شغل و سازمان و نگرش مثبت به آن ، به بهسازی فردی و سازمانی کمک می کند. ( میر کمالی ، 1377 ، صص 9-8 )

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول(کلیات پژوهش) 2
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مساله تحقیق 4
1-3 بیان اهمیت انجام تحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 6
1-5 چهار چوب نظری 6
1-6 مدل تحقیق 8
1-7 فرضیات تحقیق 9
1-8 جامعه آماری 9
1-9برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) 9
1-10روش تحقیق 9
1-11قلمرو تحقیق 10
1-12ابزار گرد آوری داده ها 10
1-13 واژه ها و اصطلاحات پژوهش 10

فصل دوم(ادبيات پژوهش) 13
مقدمه 14
2-1 بخش اول :آموزش 15
2-1-1تعریف آموزش 15
2-1-2 آموزش کارکنان 16
2-1-3 تاریخچه آموزش کارکنان 17
2-1-4 اصول آموزش کارکنان 20
2-1-5 یادگیری و نظریه های یادگیری 21
2-1-5-1روش رفتار گرایی 22
2-1-5-2 روش شناخت 23
2-1-5-3 روش معرفت پذیری اجتماعی 23
2-1-6 آموزش در اسلام 24
2-1-7 یادگیری سازمانی 26
2-1-8 اهمیت و لزوم آموزش کارکنان 27
2-1-9 مراحل برنامه ریزی آموزش در سازمان ها 28
2-1-9-1مرحله اول تعیین نیازهای آموزشی 29
2-1-9-2مرحله دوم تدوین برنامه های آموزشی 30
2-1-9-3 مرحله سوم اجرای برنامه های آموزشی 30
2-1-9-4مرحله چهارم ارزشیابی و برنامه های آموزشی 31
2-1-10آموزش ضمن خدمت 31
2-1-11 اهداف آموزش ضمن خدمت 33
2-1-12 مدل های گوناگون از مراحل و فرآیندهای آموزش 34
2-1-12-1مدل ساده و خطی 34
2-1-12-2 مدل T D L B 35
2-1-12-3مدل پارکر 37
2-1-12-4 مدل رویکرد سیستمی به آموزش 37
2-1-12-5مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان 37
2-1-13 نیاز سنجی آموزشی 39
2-1-14 تعیین اهداف 40
2-1-15 محتوای برنامه درسی آموزش کارکنان 41
2-1-16 اصول سازماندهی محتوای آموزشی 42
2-1-17 روش های آموزش کارکنان 43
2-1-17-1 روش های آموزش گروهی 43
2-1-17-2روش های آموزش فردی 44
2-1-17-3 روش های مختلف آموزش و بهسازی منابع انسانی 45
2-1-17-3-1انواع آموزش های شبیه سازی 48
2-1-18 اجرای برنامه های آموزش کارکنان 49
2-1-19 شرایط امکانات اجرایی دوره 50
2-1-20 ارزشیابی آموزش 50
2-1-21 شاخص های ارزشیابی آموزش 52
22-1-22 ضرورت تعیین اثر بخشی برنامه های آموزشی 56
2-1-22-1 تعیین بازده آموزش 57
2-1-22-2 ارتقاء کیفیت آموزش 57
2-1-22-3 توسعه اعتماد جمعی 58
2-1-23 ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی 59
2-1-24 نتایج برنامه ریزی آموزشی 60
2-1-25 آموزش کارکنان 61
2-1-25-1 آموزش کارکنان در کشور ایران 61
2-1-25-2 آموزش کارکنان در کشور انگلستان 62
2-1-25-3 آموزش کارکنان در کشور فرانسه 62
2-1-25-4 آموزش کارکنان در کشور ایالات متحده آمریکا 62
2-1-25-5 آموزش کارکنان در کشور چین 63
2-1-25-6 آموزش کارکنان در کشورسوئد 63
2-2 بخش دوم : عملکرد &n

مطالب دیگر:
🔥شناسائي و كاهش آب به حساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري🔥بررسي چهره هاي مشهور هنر و ادبيات ايران و زندگي و آثار آنها🔥بررسي مسجد عبداله بن عمر و تاريخ و معماري آن🔥بررسي مفهوم انتگرال و رياضيات آن(انتگرال گيري و تئوري تابع پيچيدگي و انتگرال هاي مركب)🔥رسم ابزارهاي کنترل کيفيت با استفاده از اکسل و رسم نمودارها🔥بررسي سنگ و سنگ شناسي و بررسي فرآيند فرسايش و مرمت هاي حفاظتي سنگ🔥بررسي وضعيت خط فقر در ايران و تأثير تحصيلكردگان روستايي بر كاهش فقر روستائيان🔥بررسي رشته مديريت توليد و مباحث تئوري و کاربردي آن🔥مطالعه و بررسي تاريخچه بنا و پيشينه تاريخي ديوار نگاه ها و انواع آنها و بررسي برخي اسناد ميراث ف🔥بررسي وثبت آثار تاريخي – فرهنگي در فهرست آثار ملي و مروري بر قوانين حفظ آثار ملي🔥بررسي اصول و راهکارهاي مرمت ، تعمير و نگهداري يک سازه🔥بررسي آسيب ديدگي پا و نواحي مختلف آن در ورزش و مروري بر درمان و تمرينهاي مربوطه🔥معرفي و آموزش نرم افزار فتوشاپ و امکانات و قابليتهاي آن🔥بررسي معماري لوييس ساليوان و تاثير او بر تحول هنر و صنعت معماري🔥بررسي معماري دانيل ليبسکيند و مروري بر طرح بازسازي مرکز تجارت جهاني _ نيويورک🔥آشنايي با طراحي و ساخت ربات پرنده و مروري بر گستره کاربردهاي آن🔥بررسي مسجد جامع قزوين و تاريخ و معماري و بخشهاي مختلف آن🔥بررسي آسيبهاي ورزش دو سرعت و پرش از مانع و بررسي عوامل مؤثر بر افزايش خطر آنها🔥بررسي بودجه و طبقه بندي و کنترل و کميسيون آن و بررسي انواع استاندارد و مقايسه استاندارد و بودجه🔥آشنايي با وظايف دبيران شوراي حل اختلاف🔥بررسي سيستمهاي سوخت رساني کاربراتوري و انژکتوري و مزايا و معايب و وظايف آنها🔥بررسي و طراحي ربات پرنده و بررسي کاربردهاي آن🔥بررسي تاريخ تطبيقي اديان (زرتشت و مجوس) و مروري بر تطبيق دو موعود و ظهور در اسلام و زرتشت🔥بررسي حجم سازي و رسم سه نما ارتباط ميان آنها🔥بررسي ديدگاه قرآن مجيد در مورد ويژگي هاي اخلاقي و عقايد يهوديان